Nowenna do św. Jana od Krzyża

5 grudnia

Święty Janie od Krzyża, adorujący obecnego Pana. Bóg pełen dobroci i miłosierdzia udzielił ci tak mocnej łaski wiary, że przez nią odnalazłeś w swej istocie obecnego Boga i nawiązałeś z Nim, żywym i osobowym, głęboką więź osobową, przenikającą całe twe życie. Przez to doświadczenie pouczasz nas, szukających Boga, że Bóg jest w nas obecny: przez swą potęgę i każdy, nawet grzesznik, może Go w sobie odnaleźć przez łaskę uświęcającą, przez którą Bóg zamieszkuje w nas, oraz przez głębokie doświadczenie miłości.

Módlmy się: Prosimy Cię, święty Janie, wypraszaj nam u Boga nieustanne pogłębianie wiary, abyśmy z wielką troską szukali Boga, a poszukując Go, kierowali się twoimi wskazaniami, które pouczają nas, że Bóg jest w nas; że poszukując Go należy wejść w siebie. W swoim więc istnieniu należy odnaleźć Boga, od którego otrzymaliśmy to istnienie, od Boga dzięki któremu żyjemy; w swojej istocie odnaleźć obraz Boży w sobie; w swojej woli odnaleźć gorące pragnienie istnienia ku Bogu oraz troskę o upodobnienie się do Niego. Niech Bóg przez twoje wstawiennictwo udziela nam i wszystkim, za których modlimy się w tej nowennie, daru łaski nieustannego szukania i odnajdywania Boga.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Św. Janie od Krzyża, módl się za nami!

Módlmy się: Boże, Ty uczyniłeś świętego Jana, kapłana, szczególnym miłośnikiem Krzyża i zupełnego wyrzeczenia się siebie, daj nam, abyśmy wytrwale idąc za jego przykładem, osiągnęli jego chwałę. Amen.

6 grudnia

Święty Janie od Krzyża, żyjący Ewangelią, odnalazłeś mieszkającego w tobie Boga w Trójcy Jedynego. Powiedziały ci o tym słowa Jezusa Chrystusa: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał Moją naukę. Ojciec mój umiłuje go; i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać” (J 14, 23). Tymi słowami przypominasz nam, że u podstaw szukania i odnajdywania Boga jest zachowywanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, w której On objawia nam miłość Ojca: Bóg, który tak umiłował nas, że dla naszego zbawienia posłał swojego Syna, a tym, którzy Go przyjęli, dał moc stania się dziećmi Bożymi (J 1, 12; 3, 16), którym Syn Boży wraz z Ojcem posyłają Ducha Świętego, Ducha Miłości.

Módlmy się: Święty Janie, upraszaj nam, szukającym Boga, wierność Ewangelii, abyśmy ją zachowując, odnajdywali w sobie miłującego nas Ojca, Jego żywy Obraz – Jezusa Chrystusa, oraz miłość Bożą, którą rozpala w nas Duch Święty. Prosimy cię, święty Janie, abyś przez swoje wstawiennictwo dopomógł nam i tym, w intencji których odprawiamy tę nowennę, z całą świadomością odnajdywać Trójcę Świętą w nas mieszkającą i przyjmować Miłość Ojca, która nas z Nim jednoczy.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Św. Janie od Krzyża, módl się za nami!

Módlmy się: Boże, Ty uczyniłeś świętego Jana, kapłana, szczególnym miłośnikiem Krzyża i zupełnego wyrzeczenia się siebie, daj nam, abyśmy wytrwale idąc za jego przykładem, osiągnęli jego chwałę. Amen.

7 grudnia

Święty Janie od Krzyża, rozmiłowany w Jezusie Chrystusie, dla ciebie jest On tym, który objawia ci nieskończoną dobroć Ojca. Zachowywanie Jego nauki – Ewangelii jest u podstaw zjednoczenia w miłości z Trójcą Świętą. Chrystus jest Oblubieńcem, o którym piszesz w swych dziełach, a szczególnie w „Pieśni du­chowej”. W Jezusie Chrystusie odnajdujesz wszystko. „On jest moim – jak piszesz – i w Nim ziemia jest moja, i niebo jest moje, i aniołowie są moi, i Matka Boża jest moja”. Chrystus jest objawieniem miłości Ojca, Jego najdoskonalszym obrazem, jest prawdziwie „drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6). Jeśli ktoś nie jest podobny do Jezusa – pouczasz – Ojciec nie uzna go za swego.

Módlmy się: Prosimy cię, święty Janie, dla siebie i dla tych, za których modlimy się w tej nowennie, abyśmy – jak nas pouczasz – zawsze mieli Jezusa Chrystusa przed oczyma, nieustannie rozważali Jego życie, co pozwoli nam Go naśladować i jak On postępować we wszystkim. Tak staniemy się synami w Synu.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Św. Janie od Krzyża, módl się za nami!

Módlmy się: Boże, Ty uczyniłeś świętego Jana, kapłana, szczególnym miłośnikiem Krzyża i zupełnego wyrzeczenia się siebie, daj nam, abyśmy wytrwale idąc za jego przykładem, osiągnęli jego chwałę. Amen.

8 grudnia

Święty Janie od Krzyża, uległy Duchowi Świętemu, Bóg pozwolił ci odnaleźć Ducha Świętego wraz z Jego mocą uświęcającą. Nazywasz Go Żywym Płomieniem Miłości, tym który oświeca, odnawia, uświęca, prowadzi, przypomina wszystko, co Jezus objawił w swojej Ewangelii. On jest Ogniem, Tchnieniem, Żywą Wodą, Darem; On jest tym, który bierze człowieka otwartego na Jego działanie i przenika go swą mocą do tego stopnia, że człowiek z Nim zjednoczony tchnie razem z Nim miłością ku Ojcu i Synowi, wchodząc w pełnię zjednoczenia.

Módlmy się: Wszyscy otrzymaliśmy Ducha Świętego na chrzcie świętym. Jeszcze pełniej zostaliśmy z Nim złączeni przez sakrament bierzmowania. Duch Święty chce urzeczywistnić w nas działanie siedmiu swoich darów. On chce nas umacniać, wspierać, pouczać, podnosić, leczyć, rozpalać miłością. Uproś, święty Janie, nam i tym, których polecamy tobie w tej nowennie, całkowite otwarcie się oraz pełną podatność na uświęcające działanie Ducha Świętego.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Św. Janie od Krzyża, módl się za nami!

Módlmy się: Boże, Ty uczyniłeś świętego Jana, kapłana, szczególnym miłośnikiem Krzyża i zupełnego wyrzeczenia się siebie, daj nam, abyśmy wytrwale idąc za jego przykładem, osiągnęli jego chwałę. Amen.

9 grudnia

Święty Janie od Krzyża, czcicielu Maryi Panny, od lat dziecięcych żywiłeś w sobie głębokie nabożeństwo do Najśw. Dziewicy i Ona przychodziła ci z pomocą. Ukazujesz Ją: jako Matkę Syna Bożego; jako niosącą do nas w swym łonie Dzieciątko Jezus z zapytaniem, czy znajdzie u nas mieszkanie; jako naszą pośredniczkę u Syna, jedynego Pośrednika; jako odznaczającą się w tym pośredniczeniu delikatną miłością tak w odniesieniu do Syna, którego prosi – nie naprzykrzając się swą prośbą, jak i w odniesieniu do potrzeb ludzi, za którymi się wstawia; jako współcierpiącą ze swoim Synem; jako w pełni uległą Duchowi Świętemu – „Wszystkie Jej poruszenia były z Ducha Świętego”.

Módlmy się: Zachęconych twoim przykładem i pouczeniem, wspieraj, święty Janie, nas i tych, których polecamy Bogu w tej nowennie, w nabożeństwie do Niepokalanej naszej Matki, abyśmy Ją kochali jako Jej dzieci oraz naśladowali w wierności Słowu Bożemu, w przyjmowaniu Boga i miłowaniu Go, w zawierzeniu Bogu we wszystkim.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Św. Janie od Krzyża, módl się za nami!

Módlmy się: Boże, Ty uczyniłeś świętego Jana, kapłana, szczególnym miłośnikiem Krzyża i zupełnego wyrzeczenia się siebie, daj nam, abyśmy wytrwale idąc za jego przykładem, osiągnęli jego chwałę. Amen.

10 grudnia

Święty Janie od Krzyża, wierny synu Kościoła, ukazujesz nam także w szukaniu i odnajdywaniu Boga miejsce Kościoła, który utożsamiasz z Chrystusem. Człowiek zawsze był skłonny do nadzwyczajnych zjawisk, cudowności, różnych wyroczni. Tak było także za twoich czasów i jest dzisiaj. Przede wszystkim przypominasz nam, że Bóg w pełni objawił się w Jezusie Chrystusie. Innego objawienia Boga już nie będzie. Pozostaje więc kierowanie się we wszystkim „po ludzku i widzialnie nauką Chrystusa-Człowieka”, który przekazał swą prawdę Kościołowi. To najpewniejsza droga. Potwierdzasz to słowami św. Pawła: „Choćby nawet anioł z nieba głosił wam coś ponad to, cośmy wam głosili, niech będzie wyklęty” (Ga 1, 8).

Módlmy się: Święty Janie, upraszaj nam, a szczególnie tym, których polecamy twej opiece w czasie tej nowenny, mocne trzymanie się nauki Chrystusa żyjącego i nauczającego w Kościele, abyśmy kształtowali swoją pobożność przez książki i praktyki modlitewne zatwierdzone przez Kościół.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Św. Janie od Krzyża, módl się za nami!

Módlmy się: Boże, Ty uczyniłeś świętego Jana, kapłana, szczególnym miłośnikiem Krzyża i zupełnego wyrzeczenia się siebie, daj nam, abyśmy wytrwale idąc za jego przykładem, osiągnęli jego chwałę. Amen.

11 grudnia

Święty Janie od Krzyża, żarliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu. Swoim życiem przekazałeś nam głębokie życie eucharystyczne. Od najmłodszych lat nawiedzałeś Jezusa Chrystusa obecnego w tabernakulum. W zakonie długie godziny nocne spędzałeś na modlitwie wpatrzony w Obecnego na ołtarzu, a przed tabernakulum zdobywałeś wiedzę przekazaną swoim współbraciom. Msza święta była dla ciebie najważniejszym momentem dnia, a jej brak najbardziej bolał cię podczas miesięcy spędzonych w więzieniu. Zachęcasz także wszystkich do przyjmowania Komunii świętej z wielką czystością serca.

Módlmy się: Prosimy cię, święty Janie, abyś swoim wstawiennictwem wyjednał nam i wszystkim, za których modlimy się w tej nowennie, prawdziwe i gorące nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Niechaj wszyscy szczerym sercem szukający Boga znajdą czas na codzienne uczestniczenie we Mszy świętej, niechaj przyjmują podczas tej Ofiary Komunię świętą, która napełnia żarliwością miłości; niechaj często – według swych możliwości nawiedzają Więźnia tabernakulum.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Św. Janie od Krzyża, módl się za nami!

Módlmy się: Boże, Ty uczyniłeś świętego Jana, kapłana, szczególnym miłośnikiem Krzyża i zupełnego wyrzeczenia się siebie, daj nam, abyśmy wytrwale idąc za jego przykładem, osiągnęli jego chwałę. Amen.

12 grudnia

Święty Janie od Krzyża, Doktorze Miłości, w swoim życiu wszystko podporządkowałeś miłości Boga. Ta miłość, jak drogocenna perła ewangeliczna (Mt 13, 46-48), skłoniła cię do wyrzeczenia się wszystkiego, co nie było Bogiem lub do Niego nie prowadziło. Pouczasz wszystkich, że o tyle będziemy napełnieni miłością Bożą, o ile wyrzekniemy się każdej innej miłości. W rzeczywistości proponujesz wszystkim nie wyrzeczenie, lecz zdobywanie. Człowiek bowiem stworzony do miłości, za prawdziwą miłość gotów jest oddać wszystko, i wtedy, zostawiając wszystko, nie mówi o wyrzeczeniu, lecz o radości i szczęściu zdobywania.

Módlmy się: Prosimy cię, święty Janie, abyś prowadził nas i tych, których polecamy twemu wstawiennictwu w tej nowennie, stopniami miłości: od podjętej przemiany życia aż po oglądanie Boga w chwale. Wypraszaj nam miłość Boga tak mocną, aby nas wzniosła ponad rozum rozważny i chłodny oraz abyśmy miłowali Boga ponad wszystko, a w Nim ze szczerego serca – bliźnich.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Św. Janie od Krzyża, módl się za nami!

Módlmy się: Boże, Ty uczyniłeś świętego Jana, kapłana, szczególnym miłośnikiem Krzyża i zupełnego wyrzeczenia się siebie, daj nam, abyśmy wytrwale idąc za jego przykładem, osiągnęli jego chwałę. Amen.

13 grudnia

Święty Janie od Krzyża, nauczycielu modlitwy i kontemplacji, szukając usilnie Boga przychodzimy do ciebie, abyś i nas przyjął pod swoje kierownictwo duchowe oraz zechciał prowadzić drogami modlitwy i uczyć kontemplacji. W twoim nauczaniu modlitwa jest ukierunkowana na doskonałą kontemplację Boga w zjednoczeniu z Nim w miłości. Uczysz, że kontemplacja jest wiedzą miłości, „miłosnym poznaniem Boga”. Miłosne poznanie nie polega na odczuwalnych radościach i pociechach duchowych, chociaż Bóg także nimi obdarza tych, których miłuje. Miłosne poznanie polega na przylgnięciu całą istotą i mocą udzielonej łaski do umiłowanego nade wszystko Boga. Jest to więc nie tylko przylgnięcie do Słowa Wcielonego i, wraz z Maryją, radosne adorowanie Obecnego Pana, ale także stanięcie razem z Maryją pod krzyżem Jezusa.

Módlmy się: Święty Janie, mężu modlitwy, dopomóż nam i wszystkim, za których się modlimy w tej nowennie, wejść w głębokie rozmodlenie, abyśmy otrzymali wiedzę miłości oraz abyśmy wiedzieli, że wiedza miłości to: wiedza Maryi przyjmującej Słowo, wypływająca z wzajemnych zwierzeń w zaciszu Nazaretu; wiedza przyswajania sobie nauczającego Jezusa; wiedza Krzyża, która prowadzi do zmartwychwstania; i wreszcie, że wiedza miłości to nieustanne szukanie Boga, który szukającym pozwala się znaleźć.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Św. Janie od Krzyża, módl się za nami!

Módlmy się: Boże, Ty uczyniłeś świętego Jana, kapłana, szczególnym miłośnikiem Krzyża i zupełnego wyrzeczenia się siebie, daj nam, abyśmy wytrwale idąc za jego przykładem, osiągnęli jego chwałę. Amen.

Dominik Wider OCD
Nowenna do św. Jana od Krzyża,
Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2009

Skip to content