Statut

Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej
I. Wstęp

1. Statut przewidziany przez Konstytucje OCDS z 2003 r. (K 58) dotyczy członków Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej w Polsce, którzy przeżywają swoje powołanie zarówno we Wspólnotach kanonicznie erygowanych, jak i nieerygowanych. Statut ten obowiązuje na mocy aprobaty Definitorium Generalnego Zakonu Karmelitów Bosych (K, 42. 57. 60). Razem z Konstytucjami stanowi prawo własne członków Wspólnot Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej w Polsce, które każdy zobowiązuje się zachowywać na mocy przynależności do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. 

2. Świecki Zakon Karmelitów Bosych używa skrótu OCDS – Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis, własnej pieczęci oraz oznak.

II. Przyjęcie do Świeckiego Zakonu [3 - 7]

3. Członkiem zwyczajnym Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, zwanym dalej członkiem Wspólnoty OCDS, może zostać osoba praktykująca, należąca do Kościoła katolickiego, w pełni uczestnicząca w życiu sakramentalnym oraz świadomie przyjmująca prawo własne Świeckiego Zakonu.

4. Warunki przyjęcia.
Kandydat do OCDS powinien spełniać poniższe warunki:
a) być pomiędzy 18 a 55 rokiem życia,
b) posiadać odpowiedni stopień dojrzałości duchowej, intelektualnej i emocjonalnej (K 34),
c) być zrównoważonym psychicznie,
d) żyć zdrową pobożnością chrześcijańską,
e) w pełni przynależeć do Kościoła katolickiego – wykluczona jest przynależność do organizacji i grup, których działalność i cele nie zgadzają się z nauczaniem Magisterium Kościoła,
f) żyć swoim powołaniem chrzcielnym, ze szczerym pragnieniem dążenia do. świętości, w duchu charyzmatu kontemplacyjno–apostolskiego Karmelu,
g) posiadać świadomość obowiązku regularnego brania udziału w życiu Karmelu i umieć pogodzić ten wymóg z obowiązkami swego stanu,
h) mieć pełną możliwość korzystania z życia sakramentalnego,
i) nie żyć w związku niesakramentalnym,
j) nie należeć do stanu dziewic, nie być pustelnikiem, nie być wdową lub wdowcem konsekrowanym,
k) nie być członkiem wspólnoty kościelnej o innej duchowości i formacji,
l) nie przyjmować kierowniczej funkcji w stowarzyszeniu kościelnym,
m) odbyć rozmowę z Radą Wspólnoty OCDS i Asystentem,
n) złożyć pisemną prośbę o przyjęcie do Wspólnoty OCDS,
o) złożyć życiorys uwzględniający życie religijne i stan cywilny,
p) przedłożyć aktualne świadectwo chrztu świętego z adnotacją o przyjętych sakramentach (w tym sakramentu bierzmowania) i o uzyskanych ewentualnie dyspensach,
q) w przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich wymagana jest pisemna zgoda współmałżonka na przynależność do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych,
r) Rada Wspólnoty OCDS, w razie konieczności, może skierować osobę, która pragnie być przyjęta, na konsultacje z psychologiem.

5. W szczególnych okolicznościach, w przypadku artykułu 4, punkt: a, k, l, r, rada wspólnoty, po konsultacji z przełożonym prowincjalnym lub jego delegatem, może uchylić określone w nich warunki.

6. Przyjęcie do OCDS następuje po pewnym czasie kontaktu ze Wspólnotą, zwanym okresem wstępnym, który trwa od 6 do 12 miesięcy. Rada Wspólnoty OCDS w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć ten okres do dwóch lat (K, 36, 58).

7. Przyjęcie do Wspólnoty odbywa się, zgodnie z Rytuałem OCDS poprzez nałożenie kandydatowi poświęconego, brązowego szkaplerza sukiennego, zazwyczaj o wymiarach.15 x 20 cm. Szkaplerz jako „Szata Maryi” stanowi zewnętrzny znak przynależności do Zakonu (K 36b). Przy tej okazji do imienia z chrztu świętego dodaje się predykat (wezwanie).

III. Formacja [8 - 17]

8. Wyróżniamy następujące okresy formacji:
a) wstępny – od przyjścia do przyjęcia do Wspólnoty, trwający od 6 do 12 miesięcy,. z zachowaniem art. 6,
b) pierwszy – od przyjęcia do Wspólnoty do pierwszych przyrzeczeń, trwający dwa lata, z zachowaniem art. 9,
c) drugi – od pierwszych przyrzeczeń do przyrzeczeń definitywnych, trwający trzy lata, z zachowaniem art. 9,
d) okres formacji ciągłej.

9. Rada Wspólnoty w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć pierwszy okres formacji, nie dłużej jednak niż na kolejne dwa lata i drugi okres formacji – nie dłużej niż na kolejne trzy lata. Również sam formowany może wystąpić do Rady Wspólnoty o przedłużenie pierwszego lub drugiego okresu formacji z zastrzeżeniem jak wyżej.

10. Przyjęcie kandydata do Wspólnoty, dopuszczenie do złożenia pierwszych przyrzeczeń oraz złożenia przyrzeczeń definitywnych następuje na pisemną prośbę kandydata i dokonuje się poprzez tajne głosowanie Rady Wspólnoty.

11. We wstępnym i pierwszym okresie formacji, Formator spotyka się z kandydatem, przygotowując go do złożenia pierwszych przyrzeczeń i pomaga mu dążyć do wierności ideałowi Zakonu Karmelitów Bosych zgodnie z powołaniem, którym go Bóg obdarzył. W drugim okresie formacji, Formator pomaga kandydatowi pracować nad pogłębianiem tego, co jest szczególnym charyzmatem Zakonu Karmelitów Bosych.

12. Osoba przyjęta do Wspólnoty OCDS staje się pełnoprawnym członkiem Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w momencie złożenia pierwszych przyrzeczeń, z zachowaniem art. 52, 53 i 55.

13. Po złożeniu przyrzeczeń definitywnych, członek Wspólnoty OCDS podlega ciągłej formacji według programu zatwierdzonego przez Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata w porozumieniu z Radą Prowincjalną OCDS.

14. Po roku od złożenia przyrzeczeń definitywnych lub później, członek Wspólnoty OCDS może na własną, pisemną prośbę złożyć śluby czystości i posłuszeństwa (K 39).

15. Program Formacji dla członków Wspólnoty OCDS opracowuje Rada Prowincjalna OCDS i zatwierdza Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat.

16. Każdy członek Wspólnoty OCDS jest zobowiązany do wiernego wypełniania obowiązków stanu i kontynuowania osobistej formacji poprzez pielęgnowanie życia modlitwy indywidualnej i wspólnotowej, kontynuowanie studium oraz pogłębianie nauczania Kościoła. i Świętych Zakonu Karmelitów Bosych.

17. Członek Wspólnoty OCDS, będący po przyrzeczeniach definitywnych i mieszkający daleko od miejsca spotkań Wspólnoty, zobowiązany jest do kontaktu ze Wspólnotą. Częstotliwość spotkań zostanie uzgodniona z Radą Wspólnoty OCDS.

IV. Życie duchowe [18 - 23]

18. Członek Wspólnoty OCDS jest powołany do przeżywania własnego życia jako świadomej relacji przyjaźni z Panem Bogiem. Z tego względu zobowiązuje się:
a) żyć w obecności Bożej (1Krl 17,1),
b) codziennie uczestniczyć, w miarę możliwości, w Eucharystii (K 24),
c) odprawiać przynajmniej półgodzinną. modlitwę myślną lub medytację nad Słowem Bożym w ciągu dnia,
d) codziennie odmawiać Jutrznię i Nieszpory, a w miarę możliwości i Kompletę,
e) odprawiać czytanie duchowe, zwłaszcza Pisma św. i dzieł autorów karmelitańskich,
f) brać udział w spotkaniach Wspólnoty OCDS,
g) uczestniczyć w corocznych rekolekcjach wspólnotowych,
h) codziennie. robić. rachunek. sumienia,
i) często nawiedzać i adorować Najświętszy Sakrament.
W przypadku uzasadnionej niemożności wypełniania praktyk modlitewnych zalecanych przez przepisy OCDS można podjąć inną formę modlitwy, np. Różaniec św., Drogę Krzyżową. Zalecenia modlitewne nie obowiązują pod grzechem, ale są skutecznym środkiem wzrostu w miłości Bożej.

19. Członek Wspólnoty OCDS powinien rozwijać w sobie ducha pokuty i umartwienia według poniższych wskazówek:
a) często. przystępować. do. sakramentu. pokuty.(przynajmniej raz w miesiącu). oraz. w miarę możliwości zadbać o stałe kierownictwo duchowe,
b) ćwiczyć się w cnocie milczenia i pokory,
c) praktykować czyny miłosierdzia i umartwienia według tradycji Zakonu. Karmelitów. Bosych, zwłaszcza w okresie Adwentu, Wielkiego Postu i przed świętami karmelitańskimi, np. poprzez ofiarowanie swojej pracy jako ofiary miłej Bogu,
d) cierpliwie akceptować przeciwności życia,
e) odwiedzać chorych, zwłaszcza członków Wspólnoty OCDS,
f) praktykować dodatkowe, według indywidualnych możliwości, posty i umartwienia oprócz postów przepisanych przez Kościół,
g) praktykować modlitwy za zmarłych, szczególnie za członków Zakonu Karmelitów Bosych.

20. Oprócz dni postu właściwych dla Kościoła w Polsce Członkowie Wspólnoty OCDS zachowują wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (chyba, że nie jest to możliwe z powodu choroby czy innych poważnych racji) w wigilie:
a) uroczystości św. Józefa – 19 marca,
b) uroczystości Matki Bożej z Góry Karmel – 16 lipca,
c) święta św. Teresy od Dzieciątka Jezus – 1 października,
d) uroczystości naszej Świętej Matki, Teresy od Jezusa – 15 października,
e) uroczystości Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego – 14 listopada,
f) uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia,
g) uroczystości św. Jana od Krzyża – 14 grudnia,
h) święta Patrona Wspólnoty.
Wskazane jest również zachowanie wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w środy i soboty według tradycji karmelitańskich.

21. Zaleca się, by każda Wspólnota OCDS rozważyła możliwość uroczystego obchodzenia święta Patrona Wspólnoty.

22. Najświętsza Maryja Panna jest wzorem wierności w służbie i słuchaniu Pana (K 30, 31), dlatego członkowie Wspólnoty OCDS powinni naśladować Maryję w jej relacji do Boga oraz braci i sióstr. Zalecany jest udział w nabożeństwach majowych i różańcowych.(w październiku), udział w nowennie szkaplerznej i innych świętach i uroczystościach maryjnych.

23. Członkowie Wspólnoty OCDS. w miarę możliwości uczestniczą w triduach, nowennach. i uroczystościach ku czci Świętych Zakonu Karmelitów Bosych.

V. Życie bratersko - siostrzane [24 - 32]

24. Wspólnota to zgromadzenie osób, które poszukują Boga, modlą się i pełnią dzieła miłości, naśladując to, co było w Kościele pierwotnym: jedno serce i jeden duch (Dz 4,32). Aby to osiągnąć, konieczne jest czynne uczestnictwo w życiu Wspólnoty. Dlatego członkowie Wspólnot będą się spotykać przynajmniej raz w miesiącu, według ustaleń Rady Wspólnoty OCDS, na wspólnej modlitwie, wsłuchiwaniu się w Słowo Boże i wzajemnym ubogacaniu się w braterskim i siostrzanym dialogu. Spotkania te są obowiązkowe. W wyjątkowych sytuacjach członkowie, po uprzednim uzgodnieniu z Przewodniczącym Wspólnoty, mogą być przez niego zwolnieni z tychże spotkań. Należy unikać wszystkiego, co mogłoby zakłócić pokój, zgodę i miłość we Wspólnocie.

25. Wspólnota OCDS powinna utrzymywać kontakt i zatroszczyć się o tych członków, którzy nie mogą uczestniczyć w spotkaniach, zwłaszcza chorych i w podeszłym wieku (K 51, 56).

26. Członkowie Wspólnoty OCDS mają prawo do wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych.

27. W celu głębszego poznania się oraz wzajemnej wymiany doświadczeń wskazane jest organizowanie spotkań wszystkich członków Wspólnot Prowincji .

28. Mając na uwadze pogłębienie więzi z całym Zakonem Karmelitańskim w Prowincji Warszawskiej, poszczególne Wspólnoty będą starać się o bliższe relacje z Zakonem Karmelitów Bosych i Karmelitanek Bosych przy okazji różnych uroczystości karmelitańskich oraz kościelnych.

29. Należy. pamiętać o członkach Wspólnoty OCDS, którzy obchodzą jubileusz 25-lecia. i 50-lecia powołania do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych (licząc od daty złożenia pierwszych przyrzeczeń).

30. W miarę możliwości należy zwrócić uwagę na ważne rodzinne uroczystości członków Wspólnoty OCDS.

31. Dopuszcza się możliwość przyjmowania do danej Wspólnoty OCDS członków nadzwyczajnych: wspierających i honorowych, żyjących zgodnie z nauką Kościoła, którzy nie uczestniczą w formacji i nie składają przyrzeczeń. Status członka nadzwyczajnego nadaje Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat na wniosek Rady Wspólnoty. Wspólnota prowadzi Księgę Członków Nadzwyczajnych. Członkiem Wspierającym jest osoba, która deklaruje na rzecz Wspólnoty pomoc modlitewną lub materialną. Członkiem Honorowym jest osoba szczególnie zasłużona dla Wspólnoty.

32. Członkowie nadzwyczajni:
a) mają udział w dobrach duchowych Karmelu,
b) są zapraszani do udziału w ważniejszych wydarzeniach Wspólnoty, np. rekolekcjach spotkaniach opłatkowych czy wielkanocnych,
c) nie posiadają prawa czynnego i biernego w wyborach Wspólnoty,
d) mają udział w modlitwach za zmarłych.

VI. Apostolat [33 - 36]

33. Członkowie Wspólnoty OCDS mają obowiązek dawać świadectwo życia ewangelicznego i służyć drugiemu człowiekowi według własnego powołania (K 26).

34. Członkowie Wspólnoty OCDS są wezwani do życia w duchu kontemplacyjnym w świecie, podejmowania i realizowania obowiązków i prac, które są związane z ich życiem osobistym, społecznym i politycznym.

35. Członkowie Wspólnoty OCDS mają obowiązek otaczać opieką duchową, a w miarę możliwości także materialną chorych członków Wspólnoty i okazywać wrażliwość na cierpienia bliźnich (K 56).

36. Wspólnoty i poszczególni członkowie Wspólnoty OCDS powinni brać czynny udział w apostolacie Kościoła i Zakonu.

VII. Wskazania praktyczne [37 - 38]

37. W niebezpieczeństwie śmierci, Rada Wspólnoty OCDS po konsultacji z Asystentem może dopuścić kandydata do złożenia przyrzeczeń lub ślubów przed upływem terminu formacji, jeżeli osoba zainteresowana o to poprosi.

38. Jako zewnętrzną oznakę przynależności do OCDS każdy członek Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych powinien nosić szkaplerz karmelitański, który może być zastąpiony medalikiem szkaplerznym (K 36b).

VIII. Modlitwa za zmarłych [39 - 41]

39. Każda. Wspólnota. OCDS. zamówi. Mszę św za zmarłego członka Wspólnoty i odmówi część Różańca św. Również w ciągu roku zamówi przynajmniej jedną Mszę św. za wszystkich zmarłych członków Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych (K 58d). Wskazany jest udział całej Wspólnoty OCDS na tych Mszach świętych.

40. We wspomnienie Wszystkich Zmarłych Zakonu Karmelitańskiego (15 listopada) członkowie Wspólnoty OCDS (w miarę możliwości) powinni uczestniczyć we Mszy św., którą ofiarują wraz z Komunią św. w intencji zmarłych członków Zakonu Karmelitów Bosych.

41. Kilka razy w roku należy odmówić Liturgię Godzin za zmarłych oraz inne modlitwy, które w każdej Wspólnocie ustali Rada Wspólnoty.

IX. Erygowanie, podział i zamknięcie Wspólnoty [42 - 47]

42. Podstawową strukturą OCDS w Prowincji Warszawskiej jest Wspólnota lokalna. Do jej kanonicznego ustanowienia konieczne jest istnienie przynajmniej dziesięciu członków OCDS, którzy złożyli przyrzeczenia, a wśród nich dwóch po przyrzeczeniach definitywnych.

43. Erygowania Wspólnoty OCDS dokonuje Przełożony Generalny Zakonu Karmelitów Bosych za pośrednictwem Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata na prośbę zainteresowanych osób. Dla Wspólnot powstających poza konwentami Karmelitów Bosych i klasztorami Karmelitanek Bosych wymagana jest pisemna zgoda Ordynariusza diecezji.

44. Wspólnotami lokalnymi jeszcze nieerygowanymi opiekuje się w sposób szczególny Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat. W takich Wspólnotach nie przeprowadza się wyborów, a wszelkie funkcje pochodzą z nominacji Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata. Grupa może rozpocząć swoją oficjalną działalność, kiedy Przełożony Prowincjalny mianuje Asystenta.

45. Wspólnota nie może przekroczyć 50 członków po przyrzeczeniach o ile nie przystąpi się do wyodrębnienia nowej Wspólnoty, po uwzględnieniu wszystkich okoliczności. Decyzje o powstaniu nowej Wspólnoty podejmuje Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat po wysłuchaniu opinii Rady Wspólnoty.

46. Jeżeli Wspólnota erygowana staje się zbyt małą może zostać zamknięta. Decyduje o tym Przełożony Generalny Zakonu Karmelitów Bosych za pośrednictwem Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata, po wysłuchaniu opinii Rady Wspólnoty. O zamknięciu Wspólnoty nieerygowanej decyduje Przełożony Prowincjalny. Członkowie tych Wspólnot zostają przyłączeni do najbliższych Wspólnot OCDS.

47. Księgi zamkniętej Wspólnoty OCDS należy przekazać i przechowywać w Sekretariacie Prowincjalnym OCDS. Finanse należy przekazać do kasy prowincjalnej OCDS.

X. Wybory we Wspólnocie [48 - 58]

48. Termin wyborów i lista członków, którzy mogą być wybierani na poszczególne funkcje, powinny być podane do wiadomości Wspólnoty przynajmniej na dwa miesiące przed planowanymi wyborami przez Radę Wspólnoty. Datę wyborów należy uzgodnić z Przełożonym Prowincjalnym lub jego Delegatem oraz Przewodniczącym Rady Prowincjalnej OCDS.

49. Do ważności wyborów wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych. do głosowania.

50. Wyborom przewodniczy i zatwierdza je Przełożony Prowincjalny bądź jego Delegat.

51. Przed przystąpieniem do wyborów Przewodniczący wyborom powołuje komisję skrutacyjną składającą się z trzech osób: dwóch skrutatorów i sekretarza.

52. Przewodniczący i Radni są wybierani w tajnych wyborach przez Wspólnotę na okres trzech lat określanych dalej jako kadencja. Wybierać mogą wszyscy, którzy złożyli przynajmniej pierwsze przyrzeczenia.

53. Na Przewodniczącego może zostać wybrany członek Wspólnoty OCDS, który złożył przyrzeczenia definitywne (K 51).

54. Przewodniczący wybierany jest absolutną większością ważnie oddanych głosów przez członków obecnych na zebraniu wyborczym. Absolutna większość głosów jest wówczas, gdy kandydat otrzyma co najmniej połowę ważnie oddanych głosów plus jeden głos. Jeżeli w pierwszym i drugim głosowaniu żaden kandydat nie otrzyma wymaganej większości absolutnej, przystąpi się do trzeciego głosowania, w którym głos bierny będą posiadać tylko dwaj kandydaci, którzy w drugim głosowaniu otrzymali więcej głosów niż pozostali; pomiędzy zaś tymi, którzy otrzymali jednakową ilość głosów, młodsi wiekiem. Obydwaj zaś w tym głosowaniu nie posiadają głosu czynnego (nie wybierają). Spośród dwóch kandydatów zostaje wybrany ten, który otrzyma większą liczbę ważnie oddanych głosów, a w przypadku równej liczbę głosów – młodszy wiekiem.

55. Na Radnych Wspólnoty można wybierać wszystkich członków Wspólnoty lokalnej, którzy złożyli przyrzeczenia definitywne. W szczególnych wypadkach, np. gdy nie ma odpowiedniej liczby członków, którzy złożyli przyrzeczenia definitywne, Przewodniczący wyborom decyduje czy mogą być również wybrani na Radnych Wspólnoty także ci, którzy złożyli przyrzeczenia czasowe (K 52).

56. Wybór trzech członków Rady Wspólnoty dokonuje się w jednym tajnym głosowaniu. Każdy głosując podaje trzy imiona i nazwiska. Kartki na których znajdują się więcej niż trzy imiona i nazwiska należy uważać za nieważne. Do Rady wchodzą trzy osoby, które otrzymały największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów wybrany zostaje kandydat młodszy wiekiem. Przewodniczący Wspólnoty i trzej nowo wybrani Radni, po konsultacji z Przewodniczącym wyborów i z Asystentem Wspólnoty w dniu wyborów wybierają osobę odpowiedzialną za formację we Wspólnocie, zwaną dalej Formatorem spośród członków po przyrzeczeniach definitywnych. W przypadku wyboru na Formatora osoby, która została wybrana na Radnego Wspólnoty, należy od razu przystąpić do wyboru nowego Radnego.

57. Po zakończeniu kadencji Przewodniczący Wspólnoty może być wybrany powtórnie na jeszcze jedną kadencję absolutną większością głosów. W wyjątkowych okolicznościach, może być wybrany na trzecią kadencję, pod warunkiem wyboru większością kwalifikowaną, to jest przez 2/3 ważnie oddanych głosów, uzyskanych najpóźniej w drugim głosowaniu i po zatwierdzeniu przez Przełożonego Prowincjalnego (K 50). Zaleca się jednak zmianę na urzędach w celu umożliwienia większej wzajemnej odpowiedzialności i zaangażowania w życie Wspólnoty poszczególnych członków.

58. Nazwiska wybranych osób Sekretarz Wspólnoty powinien przesłać do Sekretariatu Warszawskiej Prowincji OCDS razem z nazwiskiem osoby odpowiedzialnej za formację.

XI. Rada Wspólnoty [59 - 64]

59. Przewodniczący, trzej Radni i Formator stanowią Radę Wspólnoty.

60. Odpowiedzialność za Wspólnotę spoczywa w jednakowym stopniu na całej Radzie, która stanowi bezpośrednią władzę Wspólnoty. Podstawowym jej obowiązkiem jest formacja członków Wspólnoty (K46).

61. Rada Wspólnoty wybiera sekretarza i skarbnika. Mają oni prowadzić księgi Wspólnoty i okazywać je do wglądu i podpisania w czasie wizytacji.

62. Za księgę członków Wspólnoty, księgę członków nadzwyczajnych i księgę sprawozdań z posiedzeń Rady i spotkań Wspólnoty odpowiedzialny jest sekretarz (K 54). Za księgę finansową odpowiedzialny jest skarbnik (K 55).

63. Rada Wspólnoty powinna zbierać się tak często, jak wymaga tego dobro Wspólnoty, nie rzadziej jednak niż co dwa miesiące. Może być zwołana przez Przewodniczącego lub na prośbę przynajmniej dwóch członków Rady. Rada nie podejmie żadnej decyzji, jeżeli nie będą obecni przynajmniej dwaj członkowie i Przewodniczący (K 46, 47).

64. Do obowiązków Radnych należy przede wszystkim:
a) uczestnictwo w posiedzeniach Rady Wspólnoty,
b) pomoc w prowadzeniu Wspólnoty, np. przez prowadzenie diakonii,
c) współpraca z Przewodniczącym Rady w kierowaniu Wspólnotą.

XII. Opuszczenie Świeckiego Zakonu [65 - 70]

65. Członkostwo zwyczajne w Świeckim Zakonie ustaje na skutek odejścia, wydalenia lub śmierci członka.

66. Członek Wspólnoty OCDS może odejść ze Świeckiego Zakonu. Zwolnienia z przyrzeczeń i ślubów na pisemną prośbę członka udziela Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat.

67. Rada Wspólnoty, po uprzednim dwukrotnym a bezskutecznym napomnieniu udzielonym na piśmie z podaniem rzeczowych uzasadnień napomnienia i po konsultacji z Przełożonym Prowincjalnym lub jego Delegatem, ma prawo wydalić członka OCDS ze Wspólnoty (K 47e). Decyzja o wydaleniu uzyskuje moc prawną po udzieleniu przez Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata dyspensy od przyrzeczeń i ślubów.

68. Powodem wydalenia ze Wspólnoty jest:
a) przynależność do grup, których działalność jest niezgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego,
b) wyraźna i poważna rozbieżność życia z Ewangelią i moralnością chrześcijańską,
c) trwające dłużej niż rok nieusprawiedliwione opuszczanie spotkań Wspólnoty,
d) stałe przeciwstawianie się zasadom i wymaganiom życia Wspólnoty.

69. Członkowi OCDS przysługuje prawo. Odwołania się od decyzji o wydaleniu do Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata.

70. Zarówno decyzja o wydaleniu, jak i opuszczeniu Wspólnoty ma być przedstawiona pisemnie. Kopie tych dokumentów należy przesłać do Sekretariatu Prowincji OCDS.

XIII. Finanse [71]

71. Rada Wspólnoty OCDS ustala wysokość składki na rzecz wspólnoty, obowiązującej wszystkich jej członków, a rada prowincjalna w porozumieniu z przełożonym prowincjalnym lub jego delegatem ustala składki na rzecz Warszawskiej Prowincji OCDS.

XIV. Sprawozdawczość w Świeckim Zakonie [72]

72. Po zamknięciu roku kalendarzowego, Wspólnoty OCDS powinny przesłać do Rady Prowincjalnej OCDS następujące sprawozdania:
a) sprawozdanie z działalności Wspólnoty,
b) plan działania na rok następny,
c) sprawozdanie finansowe (por. kan. 319 KPK).

XV. Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu [73 - 77]

73. Uczestnicy kongresu prowincjalnego wybierają, spośród członków OCDS po przyrzeczeniach definitywnych, radę prowincjalną, której kompetencje wynikają z Konstytucji (K 57) i niniejszego Statutu.

74. Rada prowincjalna OCDS jest złożona z przewodniczącego i czterech radnych wybranych na kongresie prowincjalnym. Rada prowincjalna jest wybierana na trzy lata. Poszczególni radni pełnią funkcję: zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i koordynującego formację. Zakres ich obowiązków ustala się w dialogu z delegatem prowincjalnym. Przewodniczący i członkowie rady prowincjalnej OCDS mogą być wybierani na drugą kadencję bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, a na trzecią – dwiema trzecimi ważnie oddanych głosów, uzyskanych najpóźniej w drugim głosowaniu i po uzyskaniu zatwierdzenia przez przełożonego prowincjalnego OCD. Ma to zastosowanie także w przypadku pełnienia przez tę samą osobę następujących kolejno po sobie funkcji przewodniczącego i radnego prowincji i odwrotnie. Ta sama osoba może być członkiem rady prowincjalnej OCDS najwyżej przez trzy kolejne pełne kadencje.

75. Przewodniczący rady prowincjalnej OCDS nie może jednocześnie pełnić funkcji przewodniczącego wspólnoty OCDS. Wskazanym jest, aby osoby wchodzące w skład rady prowincjalnej nie pełniły funkcji przewodniczącego wspólnoty.

76. Rada prowincjalna OCDS zbiera się dwa razy w roku lub częściej, gdy zaistnieje taka potrzeba po zwołaniu przez przewodniczącego lub na prośbę przynajmniej trzech członków rady. W spotkaniu rady prowincjalnej OCDS bierze udział przełożony prowincjalny lub jego delegat.

77. Kompetencje rady prowincjalnej OCDS:
a) pomaga Delegatowi Prowincjała w jego zadaniach,
b) ożywia i koordynuje wszelką działalność wspólnot OCDS w Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych,
c) współpracuje ze wspólnotami lokalnymi w utrzymaniu wzajemnej jedności i wierności charyzmatowi Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych,
d) służy pomocą przełożonemu prowincjalnemu lub jego delegatowi. w realizacji zadań określonych przez prawo wobec poszczególnych wspólnot OCDS Prowincji Warszawskiej,
e) przygotowuje i przedstawia program formacji dla wspólnot OCDS na różne etapy formacji,
f) dba o należyte prowadzenie we wspólnotach formacji członków OCDS,
g) organizuje spotkania i zjazdy wspólnot OCDS Prowincji Warszawskiej.

XVI. Kongres Prowincjalny [78 - 88]

78. Co trzy lata przełożony prowincjalny Warszawskiej Prowincji OCD lub jego delegat zwołuje kongres prowincjalny OCDS.

79. Organizacja Kongresu spoczywa na radzie prowincjalnej OCDS.

80. O miejscu i terminie odbywania kongresu należy powiadomić wszystkie wspólnoty OCDS na trzy miesiące przed jego rozpoczęciem. Stosownym czasem będzie bliski okres po kapitule Warszawskiej Prowincji OCD (wrzesień – październik).

81. Na trzy miesiące przed kongresem prowincjalnym OCDS każda wspólnota wybierze delegata i jego zastępcę w odrębnych i tajnych głosowaniach na kongres prowincjalny, zgodnie z procedurą określoną w art. 54.

82. W kongresie prowincjalnym OCDS uczestniczą:
a) przełożony prowincjalny Warszawskiej Prowincji OCD,
b) delegat prowincjała,
c) rada prowincjalna OCDS, która kończy kadencję,
d) przewodniczący wspólnot,
e) formatorzy wspólnot,
f) delegaci wspólnot,
g) nowo wybrana rada prowincjalna OCDS,
h) asystenci wspólnot.

83. Spośród uczestników Kongresu OCDS głos czynny posiadają:
a) członkowie rady prowincjalnej OCDS, która kończy kadencję,
b) członkowie nowo wybranej rady prowincjalnej OCDS,
c) przewodniczący wspólnot,
d) formatorzy wspólnot,
e) delegaci wspólnot.

84. Kongresowi prowincjalnemu. OCDS przewodniczy przełożony prowincjalny lub jego delegat.

85. Ustępująca rada prowincjalna OCDS wraz z delegatem prowincjalnym jest obowiązana dokonać oceny sytuacji w Warszawskiej Prowincji OCDS, mając na uwadze zarówno sprawozdania z poszczególnych Wspólnot, przygotowane przez Przewodniczących, jak i ocenę delegata prowincjalnego.

86. Uczestnicy kongresu OCDS, posiadający głos czynny, wybierają absolutną większością ważnie oddanych głosów, w osobnych tajnych głosowaniach, Przewodniczącego prowincjalnego i czterech radnych świeckich, którzy stanowią radę prowincjalną OCDS. Absolutna większość głosów jest wówczas, gdy kandydat otrzyma co najmniej połowę ważnie oddanych głosów plus jeden głos. Jeżeli w pierwszym i drugim głosowaniu żaden kandydat nie otrzyma wymaganej większości absolutnej, przystąpi się do trzeciego głosowania, w którym głos bierny będą posiadać tylko dwaj kandydaci, którzy w drugim głosowaniu otrzymali więcej głosów niż pozostali; pomiędzy zaś tymi, którzy otrzymali jednakową liczbę głosów, młodsi wiekiem. Obydwaj zaś w tym głosowaniu nie posiadają głosu czynnego (nie wybierają). Spośród dwóch kandydatów zostaje wybrany ten, który otrzyma większą liczbę ważnie oddanych głosów, a w przypadku równej liczby głosów – młodszy wiekiem.

87. Pierwszy z wybranych radnych przez kongres prowincjalny OCDS zostaje zastępcą przewodniczącego. Po zakończeniu wyborów nowa rada wybiera spośród swoich członków sekretarza, skarbnika i koordynatora formacji.

88. Uczestnicy kongresu OCDS posiadający głos czynny podejmą uchwały dla wspólnot OCDS na następne trzy lata.

XVII. Współpraca ogólnopolska [89 - 90]

89. Rada prowincjalna Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej w porozumieniu z radą prowincjalną Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej może powołać ogólnopolskie forum współpracy w celu koordynacji działań, współpracy i jedności dążeń na szczeblu ogólnopolskim (K 60).

90. Zakres działania i sposób wyboru przedstawicieli na forum ustala rada prowincjalna Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej w porozumieniu z radą prowincjalną Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej. Szczegóły ustaleń zostaną zapisane w statucie ogólnopolskim, zatwierdzonym przez definitorium generalne OCD. Będzie on normował relacje wzajemnej współpracy Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. ze strukturami Kościoła w Polsce oraz ustanawiał reprezentację OCDS uprawnioną do współpracy z hierarchią kościelną w Polsce.

XVIII. Postanowienia końcowe [91]

91. Propozycje zmian do niniejszego Statutu, o ile zachodzi taka potrzeba, opracowuje rada prowincjalna Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej, w porozumieniu ze wspólnotami i po uzyskaniu zgody przełożonego prowincjalnego lub jego delegata. Przełożony prowincjalny przedstawia definitorium generalnemu Zakonu Karmelitów Bosych propozycje zmian do zatwierdzenia (K 57).

Prawo własne OCDS (ebook)

Pobierz "Prawo własne" w postaci ebooka.

Skip to content