Droga Betlejemska

Modlitwa

O Przenajświętsza Hostio,
Dla której nam niebo sprzyja,
Broń nas od nieprzyjaciół wszelkich,
Dodaj Mocy i sił wszelkich
Bądź chwała Panu naszemu,
Z Dziewicy narodzonemu,
Ojcu, Duchowi Świętemu,
Bogu W Trójcy Jedynemu.
Amen

W imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen


Tajemnica I – Wcielenie

Najsłodsze Dziecię Jezus, z nieba przez Ojca dla naszego zbawienia zesłane, z Ducha Świętego poczęte, w żywocie panieńskim przebywające, a jako Słowo Wcielone przyjmujące na się postać sługi, naucz nas pokory i zmiłuj się nad nami.

R. Zmiłuj się nad nami, o Dziecię Jezu, zmiłuj się nad nami.

Zdrowaś Maryjo…

Ty, coś wieczną rzucił chwałę,
By śmiertelne życie wieść.
Jak Dzieciątko biedne, małe
Tobie dzięki, Tobie cześć!
Słońce, któreś wzeszło w nocy,
By ciemności skruszyć mocy,
By podźwignąć ludzki ród,
Przez miłości Twojej cud.


Tajemnica II – Nawiedzenie

Najsłodsze Dziecię Jezu, przez Twą najczystszą Matkę nawiedzające Elżbietę, Duchem Świętym napełniające poprzednika Twego Jana Chrzciciela i uświęcającego w żywocie matki, daj nam łaskę dobrego wpływu na bliźnich i zmiłuj się nad nami.

R. Zmiłuj się nad nami, o Dziecię Jezu, zmiłuj się nad nami.

Zdrowaś Maryjo…

O Maryjo, w łonie Twoim,
Chciał się wcielić Boży Syn,
By pojednać z Ojcem Swoim,
By nas z naszych obmyć win.
Łaski zdroje Twa przyczyna,
Niech wyjedna nam u Syna:
Wszak zbawienie naszych dusz,
W Twoim ręku, Gwiazdo mórz!


Tajemnica III – Oczekiwanie Narodzenia

Najsłodsze Dziecię Jezu, przez dziewięć miesięcy w żywocie Matki żyjące, z gorącym upra­gnieniem przez Maryję i św. Józefa oczekiwane i Bogu Ojcu dla zbawienia świata ofiarowane, daj nam gorące pragnienie doskonałości i zmiłuj się nad nami.

R. Zmiłuj się nad nami, o Dziecię Jezu, zmiłuj, się nad nami.

Zdrowaś Maryjo…

Jak z Jerycha ślepy, wołam:
Przywróć oczom światła blask!
Niech zrozumieć, pojąć zdołam,
Tę największą z Twoich łask.
Niech tęsknotą nieustanną,
Za niebieską wzdycham manną:
Niewart Jezu z Tobą być,
Kto tym chlebem nie chce żyć.


Tajemnica IV – Narodzenie

Najsłodsze Dziecię Jezu, w Betlejem z Maryi Panny zrodzone, w pieluszki owinięte, od Anio­łów zwiastowane, a przez pasterzy przywitane, daj nam zamiłowanie ubóstwa i zmiłuj się nad nami.

R. Zmiłuj się nad nami, o Dziecię Jezu, zmiłuj się nad nami.

Zdrowaś Maryjo…

W biednym żłóbku w cieniach strzechy,
Nazareński spoczął kwiat,
Aby ludzkie zgładzić grzechy,
By odkupić grzeszny świat.
Jaką złożym Ci ofiarę?
Naszą miłość, naszą wiarę,
Z pastuszkami przed Twój żłób,
Do Twych świętych niesiem stop.


Tajemnica V – Nadanie Bożej Dziecinie Imienia Jezus

Najsłodsze Dziecię Jezu, w ósmym dniu chwalebnym Imieniem Jezusa nazwane, już wtedy zranione, a tak równocześnie Imieniem i Krwią naznaczone na Zbawiciela, udziel nam ducha pokuty i zmiłuj się nad nami.

R. Zmiłuj się nad nami, o Dziecię Jezu, zmiłuj się nad nami.

Zdrowaś Maryjo…

Nie chcesz czekać aż na mękę,
Aby cierpieć, Jezu mój.
Dzieckiem, przez kapłana rękę,
Już krwi dla mnie lejesz zdrój.
Pilno Ci przez Swe cierpienie,
Dać mi szczęście i zbawienie.
Więc i ja chcę w Tobie
I na wieki Twoim być!


Tajemnica VI – Pokłon Trzech Króli

Najsłodsze Dziecię Jezu, Trzem Mędrcom przez gwiazdę wskazane, na rękach Matki uczczone i tajemniczymi darami: złotem, kadzidłem i mirrą obdarzone, daj nam wierność łasce powołania i obowiązków i zmiłuj się nad nami.

R. Zmiłuj się nad nami, o Dziecię Jezu, zmiłuj się nad nami.

Zdrowaś Maryjo…

Ty, coś mędrców przez gwiazd blaski,
W palestyński przywiódł kraj,
Ucz nas iść za głosem łaski,
Boś i dla nas przyrzekł raj.
Ucz nas wiarą iść do Siebie;
W Twoim wielkim, pięknym niebie,
Dokąd nas zawiedziesz sam,
Daj się kiedyś posiąść nam!


Tajemnica VII – Ofiarowanie

Najsłodsze Dziecię Jezu, w świątyni przez Matkę Dziewicę ofiarowane, w objęcia Symeona złożone, a przez Annę prorokinię objawione ludowi izraelskiemu, udziel nam ducha ofiary i zmiłuj się nad nami.

R. Zmiłuj się nad nami, o Dziecię Jezu, zmiłuj się nad nami.

Zdrowaś Maryjo…

Maryja Dziecię zanosi,
Na kościoła święty próg;
Tam Symeon woła, głosi:
Że to Mesjasz, że to Bóg!
Matka słucha, lecz łza płynie,
Kiedy starzec Jej Dziecinie,
Oświecony światłem z wyż,
Przepowiada mękę… krzyż..


Tajemnica VIII – Ucieczka z Egiptu

Najsłodsze Dziecię Jezu, od bezbożnego Heroda na śmierć poszukiwane, przez św. Józefa wraz z Matką do Egiptu uniesione, przed okrutną rzezią ochronione, a śmiercią Niewiniątek wsławione, obudź w nas ducha posłuszeństwa i zmiłuj się nad nami.

R. Zmiłuj się nad nami, o Dziecię Jezu, zmiłuj się nad nami.

Zdrowaś Maryjo…

Poprzez pola, poprzez chaty,
Płyną strugi krwi i łez.
To Heroda dzikie katy,
Niemowlątek czynią rzeź,
Więc uchodzi Pan nad pany,
W kraj daleki i nieznany.
Nie zaszkodzi temu wróg,
Komu strażą Ojcem – Bóg


Tajemnica IX – Pobyt w Egipcie

Najsłodsze Dziecię Jezu, w Egipcie, z Maryją Najświętszą Matką i z Józefem świętym aż do śmierci Heroda przebywające, daj nam poddanie się wyrokom Boskiej Opatrzności i zmiłuj się nad nami.

R. Zmiłuj się nad nami, o Dziecię Jezu, zmiłuj się nad nami.

Zdrowaś Maryjo…

W ręce Boskiej Opatrzności,
Dziś się cały zdaję ja,
Moje smutki i radości,
Wszystko, co mnie spotkać ma.
Twym zupełnie być, o Panie,
To jedyne me żądanie,
Ty mną kieruj, przy mnie stój,
Boś Ty moim, a jam Twój!


Tajemnica X – Powrót z Egiptu

Najsłodsze Dziecię Jezu, z Egiptu z Rodzicami do ziemi Izraelskiej powracające, i po wielu trudach, poniesionych w podróży, do Nazaretu przybywające, daj nam cierpliwość i męstwo w trudach i pokusach i zmiłuj się nad nami.

R. Zmiłuj się nad nami, o Dziecię Jezu, zmiłuj się nad nami.

Zdrowaś Maryjo…

Wszelkiej łaski i miłości,
W Tobie, Boże tryska zdrój.
Poza Tobą namiętności,
Wciąż okrutny toczą bój.
W Tobie kochać chcę jedynie,
I przyjaciół i rodzinę,
Za tych co mi czynią źle,
Twoim wzorem, modląc się.


Tajemnica XI – Życie w nazareńskim domku

Najsłodsze Dziecię Jezu, w świętym domku Nazareńskim Rodzicom Swoim poddane, w świętości i ubóstwie żyjące, zajęte pracą, pomnażające się w mądrości, latach i łasce, daj nam zamiłowanie pracy i zmiłuj się nad nam.

R. Zmiłuj się nad nami, o Dziecię Jezu, zmiłuj się nad nami.

Zdrowaś Maryjo…

Domku, w którym Święty Świętych
Dla nas wcielił się i żył,
Jakich cudów niepojętych,
Tyś, o domku, świadkiem był!
Taki biedny, tak ubogi,
A nad wszystkie skarby drogi,
Odkąd wśród twych mieszkał ścian,
Królów Król i panów Pan!


Tajemnica XII – Znalezienie w Świątyni

Najsłodsze Dziecię Jezu, w dwunastym roku do Jeruzalem zaprowadzone, od Rodziców z boleścią szukane i po trzech dniach wśród doktorów radośnie znalezione, daj nam łaskę oderwania serca od stworzeń i całkowitego oddania się Bogu i zmiłuj się nad nami.

R. Zmiłuj się nad nami, o Dziecię Jezu, zmiłuj się nad nami.

Zdrowaś Maryjo…

Odtąd, Panie, jam Twój cały,
Tego pragnę z wszystkich sił,
Abym w sprawach Twojej chwały,
Zawsze, zawsze pierwszy był.
Tobie składam rozum, wolę,
Moje prace, moje bóle;
By wśród różnych życia dróg,
Cel jedyny mój był: Bóg!


W. A Słowo Ciałem się stało (Alleluja).
R. I zamieszkało między nami (Alleluja)

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, Panie nieba i ziemi, który się objawiasz małym i pokornym daj nam, prosimy abyśmy z należną czcią rozważając najświętsze tajemnice Twego Syna, Dzieciątka Jezus, i godnie je naśladując, szczęśliwie dojść mogli do królestwa niebieskiego maluczkim przyobiecanego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Skip to content